Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Generelle regler for modtageordninger

Rønne Havn har indført miljøledelsessystem efter DS/EN ISO14001/2004 standarden 2. udgave.
Miljøsystemet har procedurer til håndtering/sortering/oplagring/transport/bortskaffelse af affaldet der modtages fra skibene!

Rønne Havn A/S har en kommunal miljøgodkendelse af miljøstation til håndtering/sortering af farligt affald.

Godkendte affaldstransportører sørger for at affaldet løbende bliver kørt til godkendte affaldsbehandlere eller kørt til Rønne Havns containerplads/miljøstation (lukkede), hvor kildesortering finder sted, før affaldet køres til godkendte affaldsbehandlere.

Der sker en løbende registrering af modtagne mængder og af udgifterne til affaldsbehandling. Registreringerne danner grundlag for udarbejdelse af årsopgørelsen af affalds- mængder/fraktioner og samlede udgifter til affaldsbehandling/bortskaffelse.

Skibe, der anløber havnen, er pligtige til at aflevere affald jf. miljøministeriets gældende bekendtgørelse, om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner.